Liftkort / Återbetalning

Vi följer Svenska Skidanläggningars Organisation i samarbete med konsumentverkets allmänna villkor.

Giltighet liftkort/säsongskort

Dag och kvällskort: Gäller ordinarie öppettider för det eller de datum som angivits på liftkortet

Halvdagskort: Gäller öppettider för den del av dagen som angetts på liftkortet

Säsongskort: Gäller ordinarie öppettider från säsongsöppning till anläggningens stängning

Användning av liftkort

  • Vid kontroll ska åkaren kunna visa upp liftkort/säsongskort
  • Våra säsongskort är personliga och ägaren får inte låta någon annan nyttja säsongskortet. Vid missbruk spärras det av skidanläggningen och ägaren har inte rätt till ersättning för outnyttjad avtalstid för säsongskortet.
  • Förlorat säsongskort ersätts om kvitto med säsongskortets identifikationsnummer kan uppvisas med ett likvärdigt säsongskort för återstående giltighetstid
  • Outnyttjad giltighetstid på säsongskort återbetalas inte. Dock gäller speciella regler är läkarintyg som styrker skada eller sjukdom kan uppvisas.
  • Ordinarie priser på liftkort och säsongskort kan gälla även om inte alla nedfarter och liftar är åkbara eller om vissa liftar kan vara stängda då kapacitetsbehov ej föreligger
  • För konsument med funktionsnedsättning gäller ordinarie liftkort/säsongskort. Krävs medåkare erhåller denne ett fritt liftkort/säsongskort under samma giltighetstid som det liftkort/säsongskort konsumenten med funktionsnedsättningen har, förutsatt att konsumenten har aktuell licens där medåkarens namn framgår

Återbetalning vid driftavbrott

Har en del av liftsystemet inte kunnat användas i den utsträckning som konsumenten hade anledning att räkna med pga driftavbrott, är konsumenten berättigad till återbetalning.  Återbetalning utgår inte för tillfälliga och kortvariga avbrott pga reparations- eller underhållsarbete som av säkerhetsskäl måste utföras omedelbart och inte kan göras på annan tid.

Om driftsavbrottet orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll så som kraftavbrott, för hög vindstyrka, dimma och andra jämförliga omständigheter som driftledningen inte kunde räkna med då liftkortet/säsongskortet såldes eller vars följder inte kunde undvikas gäller följande:

  • återbetalning utgår inte vid driftavbrott som varat kortare tid än 1/3 av liftkortets/säsongskortets giltighetstid
  • med driftavbrott menas att mindre än 1/3 av anläggningens, vid tidpunkten öppna och för säsongen igångvarande liftar är i bruk
  • återbetalning pga driftavbrott skall motsvara den del av liftkortet/säsongskortets giltighetstid som inte kunnat nyttjas

Återbetalning vid skada eller sjukdom

Återbetalning av skipass på grund av skada eller sjukdom medges för den tid liftkortet/säsongskortet inte kunnat nyttjas mot uppvisande av läkarintyg. Detta förutsatt att konsumenten inte använt liftkortet/säsongskortet unde 2/3, eller mer av dess giltighetstid